วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวจารุณี สายคำ
เกิด 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2533
สาขา การศึกษาปฐมมัย คบ. 2